Přejít na obsah


Dotace z EU a národních fondů pro ELTON hodinářská a.s.

Příspěvek od Petr_P, in Dotace EU a ČR 09 duben 2011 · 2 063 views

ELTON hodinářská PRIM Dotace EU
Dotace z EU a národních fondů pro ELTON hodinářská a.s.

1 Úvod

Tento článek navazuje na diskuzi, které se na téma dotace a Elton hodinářská a.s. původně rozvinula v tomto vlákně.

Problematika evropských a národních mě ale zaujala natolik, že vznikl tento krátký článek, které se pokouší shrnout to nejzákladnější o EU dotacích obecně a také konkrétně vyjmenovává oficiální údaje vztahující se k ELTON hodinářská a.s.

Diskuse k tématu je pochopitelně vítána, například v již zmíněném vlákně. Než se ale příspěvky zase případně stočí k euroskeptickému „grilování“ dotací a Eltonu obzvláště, prosím porozhlédněte se okolo sebe ve své obci, městě nebo kraji, jistě tam najdete něco, co bylo financováno z prostředků EU.


Vložený obrázek

2 „Víte, že?“ aneb pár obecných údajů o dotacích EU

Evropská unie prostřednictvím politiky soudržnosti usiluje o rovnoměrný hospodářský a společenský rozvoj všech svých členských států a jejich regionů. Cílem je, aby se zmírnily rozdíly v životní a ekonomické úrovni mezi chudšími a bohatšími zeměmi EU a zároveň se zvyšovala schopnost Evropské unie jako celku čelit výzvám 21. století. Ve středu zájmu spolu s důrazem na udržitelný růst, inovace a konkurenceschopnost stojí vytváření otevřené, flexibilní a soudržné společnosti s vysokou mírou zaměstnanosti.

Tomuto úsilí se souhrnně říká evropská politika hospodářské a sociální soudržnosti (HSS), či krátce kohezní politika (koheze znamená soudržnost). HSS patří vedle zemědělské politiky k nejvýznamnějším evropským agendám a Evropská unie na ni vynakládá více než třetinu svého společného rozpočtu.

Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy a jejich regiony.

Evropská unie disponuje třemi hlavními fondy:

- Strukturální fondy:
- Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
- Evropský sociální fond (ESF)

- Fond soudržnosti (FS)

Na právě probíhající programové období 2007 - 2013 má ČR z evropských fondů k dispozici 26,69 miliard eur (cca 650 miliard Kč)! Abychom si mohli udělat představu, jak velkou sumu to představuje, lze ji přirovnat přibližně ke třem čtvrtinám ročního státního rozpočtu ČR. A samozřejmě peníze šly do ČR i v letech 2004 - 2006, kdy jsme do unijního vlaku naskočili za jízdy. Další zdroje budou proudit i v období po roce 2013.

Poznámka: Dobrá zpráva je, že to je mnohem více než ČR (z našich daní) odvádí do rozpočtu EU. Špatná zpráva je, že takto vysoké dotace do Česka proudí jenom proto, že jsem v rámci EU chudí příbuzní. Oficiálně se to definuje jako méně než 75% průměrného evropského HDP na osobu. Až jednou zbohatneme, tak už to tak výhodné nebude. To se právě stalo hlavnímu městu Praze, která jako jediná z regionů v ČR ztratila na většinu EU dotací nárok. Dotace ale budou proudit dále, jenom někam jinam – v nových členských státech na Balkáně se na ně už těší, o problémy zmítaném Řecku a Portugalsku (které jsme našim vstupem v roce 2004 připravili o část dotací) nemluvě.

Zjednodušeně se dá říci, že tyto EU dotace byly vybrány nejen u daňových poplatníků v ČR, ale v celé EU. Zní to možná překvapivě, ale my Češi a spol. bychom měli děkovat hlavně německému daňovému poplatníkovi, který je tradičním největším přispěvatelem do rozpočtu EU.

Prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) je v rámci politiky hospodářské a sociální soudržnosti poskytována cílená pomoc regionům, jejichž rozvoj zaostává za evropským průměrem. Myslí se tím regiony, jejichž HDP na obyvatele je nižší než 75 % průměru HDP EU 25. V případě České republiky se v rámci cíle "Konvergence" jedná o všechny regiony mimo oblast hlavního města Prahy.

Poznámka: Místo planých diskuzí je asi vhodnější postavit se do fronty, dokud je ještě co brát. Později už bude ČR mít více vyrovnaný rozpočet mezi odvody a pomocí či dokonce bude více odvádět než dostávat.

Odkazy:

Fondy Evropské unie

Rozpočet EU na roky 2007-2013

3 Aktualizovaná oficiální čísla o dotacích pro ELTON hodinářská a.s.

3.1 Souhrn
V programovém období EU na roky 2007 - 2013 má ELTON hodinářská a.s. dosud schváleno celkem 5 projektů, které obdržely/obdrží dotaci ze strukturálních fondů EU a národních veřejných prostředků.

Celkový rozpočet všech projektů je/bude 101,6 mil Kč.

Spoluúčast ze soukromých prostředků Eltonu je/bude 40,2 mil Kč.

Celková výše dotace je/bude 61,4 mil Kč, z toho 52,2 mil Kč příspěvek EU a 9,2 mil Kč z národních veřejných prostředků.

Konkrétní výsledky tohoto programu si lze v textu a obrazu prohlédnout v tomto Safiho článku nebo na nových (2010) webových stránkách Eltonu. Podívejte se velmi pozorně na zápatí, které naznačuje, z kterých peněz byla tvorba těchto stránek spolufinancována.

3.2 Projekty Operačního programu Podnikání a inovace spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF)

Finanční prostředky na projektech z Operačního programu Podnikání a inovace mohou žadatelé využít na spolufinancování podnikatelských projektů ve zpracovatelském průmyslu a souvisejících službách. Peníze pocházejí dílem ze strukturálních fondů EU (85 %) a dílem ze státního rozpočtu (15 %). Z Operačního programu Podnikání a inovace budou peníze vypláceny ve formě nevratných dotací (případně zvýhodněných úvěrů a záruk). Šanci mají projekty realizované na území celé České republiky vyjma hlavního města Prahy.

3.2.1 Projekt - Inovace výroby náramkových hodinek

Číslo projektu: CZ.1.03/4.1.00/11.00148

Žadatel: ELTON hodinářská, a.s.

Programové období: Strukturální 2007-2013

Název programu: OP Podnikání a inovace (OPPI)

Národní poskytovatel: Czechinvest (příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR)

Priorita: Inovace

Opatření: Zvyšování inovační výkonnosti podniků

Podopatření: Inovace

Stav projektu: Financování projektu ukončeno

Termín zahájení: 01.12.2007

Termín ukončení: 30.06.2010

3.2.1.1 Popis projektu

ELTON hodinářská, a.s. jako významný strojírenský podnik, který dlouhodobě rozvíjí oblast jemného a přesného strojírenství a aplikuje jej při výrobě zejména mechanických hodinek, se nachází ve fázi, kdy vyvinul a odzkoušel zcela nové technologické uspořádání malosériové výroby zejména mechanických hodinek. Tyto nové výrobní postupy, jejichž část je předmětem patentové přihlášky a přihlášky průmyslového vzoru společenství, jsou nyní postupně zaváděny do běžné výrobní praxe. Díky vlastnímu konstrukčnímu a technologickému vývoji se podniku podařilo nabídnout zákazníkům zcela nový charakter poskytovaných služeb spojených s unikátní výrobou hodinářských produktů. Zvýšením flexibility celého výrobního procesu, s důrazem na individuální přístup ke každému zákazníkovi, byl navržen výrobní systém, který umožňuje kusovou nebo malosériovou výrobu hodinek dle jeho specifických požadavků. Byl tak vyvinut celosvětově unikátní systém umožňující na průmyslové úrovni uspokojovat prudce rostoucí poptávku po individuální výrobě náramkových hodinek. Cílem projektu je výše popsaný výrobní princip zavést do průmyslové praxe a plně tak využít veškerých konkurenčních výhod, které tyto konstrukční a technologické inovace poskytují společnosti ELTON hodinářská, a.s. Dalším cílem je prohloubit inovační potenciál společnosti jako jeden z podstatných zdrojů růstu přidané hodnoty. Realizace tohoto projektu vytvoří předpoklady pro další úspěšný rozvoj podnikatelských aktivit firmy a významným způsobem upevní její pozici na trhu.

3.2.1.2 Financování

Rozpočet celkem: 52 330 600 Kč

z toho:

Příspěvek EU: 26 533 600 Kč

Soukromé prostředky: 21 114 600 Kč

Národní veřejné prostředky celkem: 4 682 400 Kč


Proplaceno: 31 216 000 Kč k 15. 9. 2010

Poznámka: Konkrétní výsledky tohoto programu si lze v textu a obrazu prohlédnout v tomto Safiho článku, ze kterého jsou převzaty i následující fotografie:

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Vložený obrázek

Další zajímavé fotografie pak pocházejí z tohoto diskuzního tématu o exkurzi členů Chronomagu v ELTONu v prosinci 2012:

Autorem následující fotografie je Vít:

Vložený obrázek

Autorem následující fotografie je Revue gt:

Vložený obrázek

3.2.2 Projekt - Podpora nové exportní strategie tradiční české značky PRIM zaměřené na státy EU, USA a Austrálie

Číslo projektu: CZ.1.03/6.2.00/11.00104

Žadatel: ELTON hodinářská, a.s.

Programové období: Strukturální 2007-2013

Název programu: OP Podnikání a inovace (OPPI)

Národní poskytovatel: Czechinvest (příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR)

Priorita: Služby pro rozvoj podnikání

Opatření: Podpora marketingových služeb

Podopatření: Marketing

Stav projektu: Financování projektu ukončeno

Termín zahájení: 01.02.2008

Termín ukončení: 29.05.2009

3.2.2.1 Popis projektu

Společnost ELTON hodinářská, a.s. hodlá na základě dlouholetého působení na českém trhu a získaných zkušeností významným způsobem podpořit export svých výrobků zcela novým způsobem. Bude zvolen individuální přístup k zákazníkům a maximální podíl zákazníka na přípravě výroby a výsledném vzhledu hodinek, které si objednává. Tento unikátní přístup k zákazníkům spol. hodlá postupně rozšířit i na své zahraniční odběratele. Proto byla vedením firmy schválena nová exportní strategie, která má za pomoci pečlivě připravených propagačních materiálů a multimediálních prezentací upozornit potenciální odběratele na tuto službu a rozšířit světovou povědomost o značce PRIM. Během první etapy budou osloveni vybraní zákazníci a potenciální obchodní partneři v rámci zemí EU, USA a Austrálie. Díky těmto aktivitám očekává vedení firmy do tří let 100%-ní nárůst exportu oproti roku 2005.

3.2.2.2 Financování

Rozpočet celkem: 1 200 000 Kč

z toho:

Příspěvek EU: 510 000 Kč

Soukromé prostředky: 600 000 Kč

Národní veřejné prostředky celkem: 90 000 Kč


Proplaceno: 600 000 Kč dne 29. 4. 2010

3.2.3 Projekt - Modernizace podnikového informačního systému

Číslo projektu: CZ.1.03/2.2.00/31.00142

Žadatel: ELTON hodinářská, a.s.

Programové období: Strukturální 2007-2013

Název programu: Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Priorita: Rozvoj firem

Opatření: Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb

Podopatření: ICT v podnicích

Stav projektu: Projekt schválen k financování

Termín zahájení: 01.01.2008

Termín ukončení:?


Poznámka: v roce 2013 už tento projekt v databázi projektů není evidován (!)

3.2.3.1 Popis projektu

ELTON hodinářská, a.s. jako významný strojírenský podnik, který dlouhodobě rozvíjí jemného a přesného strojírenství a aplikuje jej při výrobě zejména mechanických hodinek, se nachází ve fázi kdy musí přistoupit k obnově a rozšíření svého podnikového informačního systému. Důvody pro tyto investice jsou zejména zcela nový charakter poskytovaných služeb zákazníků spojený s unikátní výrobou hodinářských produktů. Zvýšení flexibility celého výrobního procesu s důrazem na jednotlivé předvýrobní etapy. Dále pak potřeba detailnější kontroly výrobních nákladů a možnost přesnějšího plánování výrobních i předvýrobních kapacit. Neméně důležitou potřebou je i zlepšení elektronické komunikace se zákazníky a dodavateli, zvýšení rozsahu digitalizace firemních dokumentů a zvýšení ochrany majetku firmy. Cílem projektu je zvýšit efektivnost předvýrobních etap, urychlit komunikaci se zákazníky, snížit chybovost v komunikaci mezi předvýrobními a výrobními etapami a zvýšit kontrolu výrobních nákladů společnosti. Dalším cílem je zvýšit produktivitu práce při kontrolních a evidenčních činnostech a zjednodušit celý systém vnější a vnitřní elektronické komunikace a ochrany majetku firmy. Realizace tohoto projektu vytvoří předpoklady pro další úspěšný rozvoj podnikatelských aktivit firmy a významným způsobem její zvýší inovační potenciál.

3.2.3.2 Financování:

Rozpočet celkem: 4 463 640 Kč

z toho:

Příspěvek EU: 2 263 550 Kč

Soukromé prostředky: 1 800 640 Kč

Národní veřejné prostředky celkem: 399 450 Kč


Proplaceno: ?

Poznámka: Konkrétní výsledky tohoto programu. Podívejte se velmi pozorně na zápatí nových (2010) webových stránkách Eltonu, které naznačuje, z kterých peněz byla tvorba těchto stránek spolufinancována.

3.2.4 Projekt - Rekonstrukce výrobního objektu

Číslo projektu: CZ.1.03/5.3.00/11.00415

Žadatel: ELTON hodinářská, a.s.

Programové období: Strukturální 2007-2013

Název programu: Operační program Podnikání a inovace (OPPI)

Národní poskytovatel: Czechinvest (příspěvková organizace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR)

Priorita: Prostředí pro podnikání a inovace

Opatření: Infrastruktura pro podnikání

Podopatření: Nemovitosti

Stav projektu: Financování projektu ukončeno

Termín zahájení: 01.03.2009

Termín ukončení: 20.03.2012

3.2.4.1 Popis projektu
?

3.2.4.2 Financování

Rozpočet celkem: 41 601 654 Kč

z toho:

Příspěvek EU: 21 182 000 Kč

Soukromé prostředky: 16 681 654 Kč

Národní veřejné prostředky celkem: 3 738 000 Kč


Proplaceno: 15 167 352 Kč dne 20. 9. 2012

Poznámka: Fotografie z realizace v září 2011 (autor African):

Vložený obrázek


Vložený obrázek

Další zajímavé fotografie pak pocházejí z tohoto diskuzního tématu o exkurzi členů Chronomagu v ELTONu v prosinci 2012:
Autorem následující fotografie je Vít:

Vložený obrázek

Autorem následující fotografie je Revue gt:

Vložený obrázek

3.3 Projekty Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancované z Evropského sociálního fondu (ESF)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

3.3.1 Projekt - Kvalifikovaní zaměstnanci - předpoklad úspěšného rozvoje

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/23.00574

Žadatel: ELTON hodinářská, a.s.

Programové období: Strukturální 2007-2013

Název programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Národní poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Priorita: Adaptabilita

Opatření: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků

Podopatření:

Stav projektu: Financování projektu ukončeno

Termín zahájení: 01.08.2009

Termín ukončení: 30.06.2012

3.3.1.1 Popis projektu

Předkladatelem projektu je společnost ELTON hodinářská, a.s., která je právním nástupcem původního národního podniku ELTON a navázala na více než padesátiletou historii výroby hodinek a hodin značky PRIM v Novém Městě nad Metují.

Hlavním (strategickým) cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců na významné technologické a organizační změny, které probíhají ve společnosti v souvislosti s realizací inovačního projektu, jehož základem je patentovaný způsob výroby hodinkových pouzder. Tento projekt zasahuje hluboce do celého systému řízení a jeho páteří je budovaný integrovaný informační systém s podporou z programu Podnikání a inovace.

Klíčové aktivity projektu jsou zaměřeny zejména na zvýšení znalostí a dovedností v oblasti využívání informačních technologií u všech profesních kategorií, zvýšení úrovně manažerských, obchodních, komunikačních a v neposlední řadě i jazykových znalostí a dovedností. K specifickým cílům patří i zvýšení znalostí v oblasti udržitelného rozvoje a odstranění léty vypěstované lhostejnosti některých (zejména starších) pracovníků k vlivu pracovních aktivit na životní prostředí.

Vznikne nový produkt - systém dalšího vzdělávání ve společnosti ELTON hodinářská a.s. Celý projekt je chápán jako počátek existence systému dalšího vzdělávání ve firmě. Nepočítá se proto s jeho ukončením po uplynutí podpory z ESF. Na předložený projekt budou navazovat další, vycházející z poznatků zjištěných v rámci pracovní diagnostiky a promítnutých do návazných kariérních plánů.

Projekt je řízen čtyřčlenným realizačním týmem s jasně vymezenými kompetencemi a odpovědností. Tým je složen ze zkušených odborníků, kteří realizují v současné době i jiné projekty s podporou z fondů EU. Projekt má příznivý vliv na rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.

Celkové způsobilé výdaje na projekt činí 2 696 237,28 Kč a budou hrazeny s využitím podpory de minimis.

3.3.1.2 Financování:

Rozpočet celkem: 2 017 241 Kč

z toho:

Příspěvek EU: 1 714 655 Kč

Soukromé prostředky: 0

Národní veřejné prostředky celkem: 302 586 Kč


Proplaceno: 2 017 241 Kč k ?.?. 2012

3.3.1.3 Výsledky projektu

Cílem projektu bylo zvýšit kvalifikační úroveň vybraných zaměstnanců organizace.

Projektu se zúčastnila převážná část zaměstnanců ELTON hdoinářská, a. s.

Cílem projektu bylo podpořit minimálně 44 zaměstnanců ELTON hdonářská, a. s. v jednotlivých kurzech s minimálním počtem 140 úspěšných absolventů.

Tyto cíle byly překročeny.

Zaměstnanci absolvovali níže uvedené aktivity, do kterých byly předem rozděleny dle potřeb organizace:
  • Školení v oblasti informačních technologií
  • Školení obchodních a komunikačních dovedností
  • Vzdělání v oblasti řízení jakosti a udržitelného rozvoje
  • Technologická školení
  • Jazykové vzdělávání - Aj
Cíle projektu
Zvýšení vzdělání zaměstnanců firmy a následně vybudovat systém dalšího návazného vzdělávání v organizaci.

Cílové skupiny
Většina zaměstnanců ELTON hodinářská, a. s. rozdělených do 5 kurzů a školení podle důležitosti a uplatnění v organizaci.

Účastníci/ce projektu
zaměstnanci/kyně

Region
Královéhradecký kraj

Průběh
Projekt proběhl bez problémů, všechny aktivity byly úspěšně dokončeny.

Zhodnocení realizace každé klíčové aktivity

Číslo klíčové aktivity 01 - Administrace projektu, jeho řízení, monitoring a publicita

Všechny aktivity projektu byly řádně řízeny týmem pro administraci. Společná jednání i práce jednotlivých členů týmu jsou zdokumentovány v jednotlivých pracovních výkazech.

Týmu se podařilo dodržet harmonogram realizace, naplnit hodnoty jednotlivých indikátorů, zajistit průběžný monitoring a publicitu ve všech oblastech – články, web, označení učebny, pomůcek a studijního materiálu.

Číslo klíčové aktivity 02 - Vybavení školicí místnosti didaktickou technikou

V průběhu měsíců 09,10,11 2009 došlo k vybavení školicí místnosti didaktickou technikou dle projektu. Došlo pouze k posunu o 1 měsíc. Bez vlivu na zpoždění v ostatních aktivit.

Vybavení místnosti didaktickou technikou umožnilo návazně realizovat další klíčové aktivity. Cíl aktivity byl splněn.

Číslo klíčové aktivity 03 - Školení v oblasti informačních technologií

Pracovníci byli rozdělení dle obtížnosti do 4 skupin. Proškolení uchazečů MS Windows, MS Office,Internet a Corel. Celkem 40 pracovníků 23 mužů
17 žen prošlo v jednotlivých kurzech školením.

Školení dopomohlo ke zvýšení úrovně znalostí v oblasti IT u vybraných pracovníků v jednotlivých skupinách rozdělených dle vstupních znalostí.
Aktivita úspěšně ukončena 12/2009 s navýšením znalostí vybraných pracovníků s přizpůsobením výuky dle potřeb firmy.

Číslo klíčové aktivity 04 - Školení obchodních a komunikačních dovedností

Školením prošly především pracovníci obchodního úseku, účtárny aj. Školení bylo zahájeno 10/09 a pokračovalo 11/09, další témata byla školena v 2,3/10. Zaměření školení na individuální přístup k zákazníkům, zvládnutí komunikačních dovedností při individualizacích hodinek, společné úsilí a zlepšení jednání se zákazníkem především při reklamacích hodinek a dalšího nabízeného zboží. Kvalitní vedení telefonické a písemné komunikace. Pracovníci byli proškolení i v oblasti uzavírání smluv, DPH, obchodování v cizině, trénink obchodních technik, teamovou práci a způsobů předávání obchodních informací z jednání se zákazníky kolegům a vedení firmy. Proškoleno bylo celkem 12 pracovníků z toho 5 mužů a 7 žen.

Školení dopomohlo ke zvýšení úrovně znalostí obchodních dovedností širšímu počtu pracovníků, kteří přímo nebo nepřímo komunikují se zákazníky, provádění návštěvy, exkurze, odpovídají na tel. a mailové dotazy nebo přímo obchodují. Aktivita úspěšně ukončena 03/10.

Číslo klíčové aktivity 05 - Vzdělání v oblasti řízení jakosti a udržitelného rozvoje

Výběr pracovníků na školení byl proveden ověřením dosavadních znalostí pracovníků a navržena obtížnost školení. Jelikož je tato oblast jedna z nejdůležitějších ve firmě, školení se zúčastnili téměř všichni pracovníci – 49 celkem, 23 mužů 26 žen. V 10 a 12/09 proběhla první část školení z oblasti jakosti, v 05/10 školení pokračovalo dále tématy nakládání s odpady a v 2 a 5/2011 podrobný výklad environmentální legislativy s převedením do praxe naší firmy. Byla nalezena slabá místa v naší firmě a za účasti absolventů kurzu navržena náprava.

Pracovníci byli seznámeni s obecnými principy systému jakosti, především ve vztahu k inovačním procesům v organizaci. Specializovaná školení ozřejmila podstatné části zaměstnanců problematiku jakosti, nakládání s odpady a příslušnou legislativou. Aktivita byla úspěšně ukončena 5/2011.

Číslo klíčové aktivity 06 - Technologické školení

Po otestování vybraných pracovníků byla navržena obtížnost školení. Pracovníci byli rozdělení do 4 skupin, zapojilo se 16 pracovníků, 14 mužů a 2 ženy. První základní část proběhla v 11/09 na ní navázala v 05/2011 specializovaná část dle skupin sestavených z obdobných pracovních pozic, především dle stávajících technických znalostí a potřeb jednotlivých útvarů firmy.

Školení dopomohla ke zvýšení znalosti na čtení a implementace strojírenských výkresů, měření a informace o vývoji a výrobě nových kalibrů strojků. Pracovníci byli dále seznámeni s novými technologiemi, které se začali používat při nákupu nového strojního a měřícího zařízení, které užíváme od konce roku 2009. Všechny tyto aktivity byly úspěšně ukončeny 5/2011.

Číslo klíčové aktivity 07 - Jazykové vzdělávání

Intenzivní jazykové školení angličtiny probíhalo od měsíce října 2009, pracovníci byli rozděleni do 3 samostatných kurzů po ověření jejich znalostí.

Výuka probíhala 2x v týdnu.

Aktivity se pravidelně účastnilo 32 pracovníků z toho 17 mužů a 15 žen. O velice dobré úrovni svědčí velký zájem účastníků a žádný odpadnuvší. Firma se stále více setkává především s telefonními hovory se zahraničím a tam je znalost na všech úrovních podniku nezbytná. Kurzy navštěvují téměř všichni vrcholoví manažeři firmy, kteří znalosti angličtiny využívají především při výstavách hodinek v zahraničí – Miláno, Londýn, Basilej, Miami aj. Školení bylo úspěšně ukončeno společně v 04/2012.

Popis práce společné pro všechny aktivity 03 - 07

Ke každé aktivitě školení byly před jejich zahájením zpracovány osnovy, podle nichž probíhala výuka. Všechny aktivity byly dle těchto osnov úspěšně realizovány. Osnovy těchto kurzů jsou založeny u jednotlivých aktivit.

Ve všech kurzech proběhlo na závěr ověření znalostí. U vybraných školení byly dle plánu znalosti ověřeny závěrečným testem, který otestoval základní znalosti účastníků. Všichni účastníci tyto testy absolvovali.

Na základě úspěšného absolvování kurzů a ověření znalostí, byl každému účastníku vystaven certifikát. Kopie certifikátů jsou založeny u jednotlivých aktivit.

Ke všem kurzům je doložena docházka formou podepsaných prezenčních listin.

Uložena je i fotodokumentace vybraných kurzů v elektronické podobě a fotodokumentace nakoupeného vybavení školící místnosti.

Výsledky

Závěrečné zhodnocení projektu

Všechny aktivity byly úspěšně dokončeny.

Projektu se v jednotlivých aktivitách zúčastnilo 50 zaměstnanců firmy, z toho 24 mužů a 26 žen.

Kurzy absolvovali téměř všichni zaměstnanci firmy s různou výší vzdělání. Nejvyšší počet 26 podpořených osob má středoškolské vzdělání, 17 pracovníků má základním vzděláním a 7 vzdělání vysokoškolské a nástavbové.

Celkem bylo proškoleno 40 pracovníků v oblasti IT, 12 pracovníků v oblasti obchodních dovedností, 49 pracovníků v oblasti jakosti, 16 pracovníků v oblasti technologie a 32 pracovníků v oblasti jazykového vzdělávání.

Vyhodnocení naplnění hodnot základních indikátorů:

07.41.00 Počet osob, které obdržely podporu plán 44 skutečnost 50
07.46.13 Počet úspěšných absolventů kurzů plán 140 skutečnost 149

Cíle projektu v počtu podpořených osob i počtu úspěšných absolventů byly významně překročeny. Vzhledem k velikosti organizace to považujeme za zdárné naplnění cílů projektu.

Celý projekt je chápán jako počátek existence systému dalšího vzdělávání ve firmě. Nepočítá se proto s jeho ukončením po uplynutí podpory z ESF. Na předložený projekt navazují další, vycházející z poznatků zjištěných v rámci pracovní diagnostiky a promítnutých do návazných kariérních plánů a inovovaného produktu.

Mezinárodní spolupráce
nebyla

Partneři
nebyli

- Konec -
Moc hezky sestavene. Chvalim a jdu to proletet jeste jednou...
  • Nahlásit

Obsah mého blogu

(1) Marathon Navigator, MIL-PRF-46374G

celkem 4 části
(2) Osvity vojenských a pilotních hodinek
celkem 7 částí
(3) Letecké palubní hodiny řady AČS-1
celkem 6 částí
(4) Porovnání hodin AVRM a 127ČS
celkem 2 části
(5) Bremont MB a U-2
celkem 5 částí
(6) PRIM Sport 2 a jezero Bajkal
celý článek
(7) Hodinky a katapultáž z L-39
celkem 2 části
(8) Hodinky českého letectva

(9) Dotace EU pro Elton hodinářská

celý článek

My Picture

user(s) viewing

uživatelů, hostů, anonymních uživatelů

Search My Blog