Jump to content
 • entries
  54
 • comments
  17
 • views
  244,800

Osvity pilotních a vojenských hodinek - část třetí


Petr_P

6,981 views

 Share

Osvity pilotních a vojenských hodinek - část třetí

 

4 Gaseous Tritium Light Source (GTLS) ? co to je ?

 

Marathon_Navigator_003.jpg

 

Český překlad anglického termínu Gaseous Tritium Light Source (GTLS) by zněl asi ?světelný zdroj na bázi plynného tritia", ale pro účely tohoto článku se budu držet originální zkratky GTLS. V anglicky psané literatuře se GTLS také někdy označuje jako GTLD (Gaseous Tritium Light Device) nebo také jako Beta-light.

 

GTLS pro účely hodinářství vyrábí patrně jediná společnost na světě: mb-microtetec ze Švýcarska. Ve svém portfoliu má širokou škálu zdrojů osvitů pro hodinky (ale také pro zbraňové a jiné vojenské použití). Miniaturní ?trubičky" GTLS (existují ale i jiné průřezy a tvary) se vyrábějí v široké škále průměrů, délek, množství tritia uvnitř a barvě emitovaného světla. Jednotlivý odběratelé (tj. výrobci hodinek) si ale mohou pro své konkrétní produkty objednat zdroje GTLS šité na míru. Z důvodu této velmi široké nabídky zdrojů GTLS není možné soustředit se pouze na jeden konkrétní typ, a proto všechny následující informace jsou pouze obecného charakteru a netýkají se jmenovitě žádného přesného modelu hodinek s GTLS.

 

GTLS_Trigalight_list.jpg

 

Nicméně pro jednoduchost budu často používat jako ilustrační příklad pilotní hodinky Marathon Navigator splňující poslední americkou vládní specifikaci. Hodinky Marathon Navigator MIL-PRF-46374G Type III (na následujících obrázcích) obsahují celkem 15 zdrojů GTLS (zeleně svítící zdroj minutové ručičky, zeleně svítící zdroj hodinové ručičky, 11 zeleně svítících zdrojů indexů 1 až 11, oranžový zdroj indexu 12 a zelený zdroj pro začátek stupnice otočné lunety). Foto těchto hodinek je následujícím obrázku, noční foto se svítícími GTLS je v úvodu této části blogu.

 

Marathon_Navigator_002.jpg

 

4.1 Jak to funguje?

Pro první přiblížení funkce GTLS je nejdůležitější vědět, že GTLS je poměrně složitý technický systém, který se skládá ze třech klíčových komponent:

i) Tritium (isotop)

ii) Luminiscenční vrstvy

iii) Skleněné kapsle

 

Jednoduchý popis funkce GTLS ilustruje následující obrázek. Rozpadem isotopů tritia (červená kulička) vznikají elektrony (modrá). Jakmile elektrony dosáhnou tenké luminiscenční vrstvy, jejich energie je přeměna ve viditelné studené světlo.

 

GTLS_01.jpg

 

Pro detailnější pochopení činnosti GTLS bude ale lepší podívat se na každou složku samostatně.

 

4.2 Tritium jako isotop

Tritium (někdy se lze v české literatuře setkat s přepisem tricum, ve slovenštině pak trícium) je isotop chemického prvku vodíku. Co to přesně znamená isotop?

 

V přírodě se vyskytují celkem tři isotopy vodíku: ?obyčejný" vodík (11H), ?těžký vodík" deuterim (12H) a tritium (13H). Společné mají to, že ve svém jádru má každý z nich po jednom protonu (to je to číslo 1 v dolním indexu) a proto jsou chemickým prvkem vodíkem. Právě z chemického označení tritia 13H, často psaného jenom jako 3H se ?vyvinulo" označení 3H nebo H3, která se objevuje na hodinkách s osvity na bázi tritia.

 

To čím se ale tyto isotopy vzájemně liší, je počet neutronů v jejich jádře. To horní číslo před značkou chemického prvku je tzv. nukleonové (hmotnostní) číslo, které uvádí součet protonů a neutronů v jádře. Je tedy vidět, že zatímco vodík nemá neutron žádný a deuterium má jeden, tak tritium má hned dva neutrony.

 

Pro lepší názornost je na následujícím obrázku schéma ?obyčejného" vodíku 1H, ?těžkého vodíku" deuteria 2H a tritia 3H (e ? elektron, p - proton, n - neutron).

 

Tritium_isotope.jpg

 

Nejjednodušší je, představit si tyto tři isotopy jako tři bratry, z nichž je tritium ten nejtěžší a nejsilnější. Jako byl na steroidech. A to má za následek, že je nestabilní a samovolně se rozpadá. Při tomto rozpadu, kterému se říká přirozený radioaktivní rozpad, se tritium vodíku samovolně mění na jiný chemický prvek, neboli transmutuje na atom helia (23He), který je jeho nejbližším sousedem v periodické soustavě prvků.

 

Aby byly dodrženy všechny fyzikální zákony, tak se při tomto procesu uvolní také (kinetická) energie 18,6 keV, jejímiž nositeli jsou obtížně detekovatelné elektronové antineutrino (!) a zá.por.ně nabitý elektron o průměrné kinetické energii 5,7 keV. Právě energetický, zá.por.ně nabitý elektron je označován jako částice ? (beta) nebo záření ?. Proto se mezi fyziky celému rozpadu říká rozpad ? (beta).

 

Pro další činnost GTLS je ale důležitý právě ten pohybující se zá.por.ný elektron. Jeho kinetická energie je sice ve fyzice částic označovaná jako malá, ale je stále dostatečně vysoká, aby mohla kvantově ovlivňovat atomární struktury luminiscenční vrstvy. K tomu by obyčejné elektrony ze ?zásuvky" rozhodně nestačily.

 

4.3 Radiační bezpečnost

 

4.3.1 Obecně

Tritium je slabý radioaktivní materiál a patrně měkčí zdroj přirozené radiace už nelze vytvořit. Slabý proto, že v sobě kombinuje částice/záření ? a poměrně nízkou kinetickou energii 5,7 keV. Pro srovnání, energie ? (fotonů) vzniklých při rozpadu rádia (Ra) je 186 keV. Navíc částice ? proniká relativně snadno i hustými materiály jako jsou kovy. U částic ? je tomu naopak. Hermeticky zatavené skleněné kapsle systému GTLS dokážou částice ? velmi dobře zadržet. I kdyby se kapsle narušila a tritium se dostalo mimo uzavřený prostor hodinek, tak emitovaná částice ? urazí ve vzduchu maximálně 6 mm a ve vodě pouhých 0,006 mm! Pozor, přesto dochází k úniku radioaktivity z kapsle. Výrobce uvádí, že hodnota aktivity je menší než 1850 Bq za 24 h, jak požaduje americká norma ANSI N 43.4, Sec.8.3.2.

 

Další výhodou tritia je, že pokud ho někdo ?omylem" pozře (ze svých hodinek?), tak se plně rozpouští ve vodě a následně se vyloučí močí. Sice je dotyčný na pozorování a všechno co vyloučí, se přeměřuje radiačním detektorem, ale jinak je to bez následků. Co se týče detektorů, standardní Geigerův radiační detektor na malé množství nízkoenergetického záření ? nestačí, proto se musí používat citlivější scintilační detektory.

 

4.3.2 Radiační limity Nuclear Regulatory Commission (NRC)

V současnosti všichni výrobci (pokud chtějí prodávat na trhu v USA) dodržují regulační limity stanovené americkým úřadem pro jadernou bezpečnost - Nuclear Regulatory Commission (NRC). NRC ve své vyhlášce 10 CFR 30.15 stanovuje následující limity pro množství radioaktivity tritia v hodinkách, tak aby mohly být vlastněny jednotlivci bez nutnosti mít speciální povolení:

Množství aktivity tritia nesmí překročit:

(i) celkem 25 mCi (=0,925 GBq) v celých hodinkách,

(ii) každá ručička musí mít maximálně 5 mCi (= 0,185 GBq)

(iii) ciferník (včetně lunety) musí mít maximálně 15 mCi (=0,555 GBq)

 

Pozn: Becqurel (Bq) je SI jednotka (radio)aktivity. Curie (Ci) je starší jednotkou pro to samé, v USA stále používanou. A pro jistotu nano(n) = 10-9, mikro (?) = 10-6, mili (m) = 10-3, Mega (M)= 106 ,Giga (G)= 109, Tera(T)= 1012.

 

Zajímavé je, že americká vojenská specifikace MIL-W-46374E z roku 1989 a také následující MIL-W-46374F z roku 1991 specifikuje celkovou úroveň radiační aktivity na 25 mCi ( a to je vygravírováno zezadu na víku hodinek), tedy shodně s požadavky NRC. Ale nejnovější MIL-PRF-46374G už hodnoty mCi přímo nespecifikuje a hodnota aktivity vyznačená na zadním víku je zvětšená na 26 mCi (to platí i pro další současné produkty Marathon Watch Company vybavené GTLS). Detaily se mi nepodařilo zjistit, ale je možné, že vojáci mají výjimku. Nebo (a to pouze spekuluji) je to založeno na fintě, že uplyne určitá doba mezi výrobou GTLS a distribucí hodinek jejich nositeli. Za tu dobu pak aktivita poklesne pod mez 25 mCi. Takže vyhláška NRC je dodržena.

 

V každém případě si americké ministerstvo obrany provádí vlastní radiační testy na kompletních smontovaných hodinkách dle MIL-PRF-46374G. Více viz. plné znění MIL-PRF-46374G.

 

Zda je nějak zákonně nebo vyhláškou upraveno použití (množství v jedněch hodinkách, množství v distribučních skladech) tritia v hodinkách v rámci ČR, se mi nepodařilo zjistit.

 

Jako malou demonstraci toho, jaký vliv má na radiační aktivitu velikost jednotlivých GTLS a barva emitovaného světla, uvádím hrubý teoretický výpočet, jak poskládat GTLS do hodinek zhruba odpovídající Marathon Navigator. A to tak, aby nebyl překročen limit 25-26 mCi.

 • Minutová ručička ? barva záření: zelená ? aktivita: 0,148 GBq (4,00 mCi)
 • Hodinová ručička ? barva záření: zelená ? aktivita: 0,135 GBq (3,65 mCi)
 • Index 1-11 ? barva záření: zelená ? aktivita: 11 x 0,045 GBq (1,22 mCi)
 • Index 12 ? barva záření: oranžová ? aktivita: 0,085 GBq (2,30 mCi)
 • Luneta ? barva záření: zelená ? aktivita: 0,053 GBq (1,43 mCi)
 • Celkem ? aktivita: 0,916 GBq (24,73 mCi)

Z příkladu je snad trochu zřejmé, co všechno dalšího musí vzít konstruktéři hodinek s GTLS do úvahy, aby nepřekročili maximální dovolený limit aktivity.

 

4.3.3 Množství tritia v hodinkách

Výhodou systému GTLS oproti pigmentům na bázi oxidu tritia (HTO) je použití tritia v téměř čisté plynné formě v podobě molekul 3H2 (značeno také jako T2). Čistý plyn má vyšší aktivitu 356 TBq/g (T2) oproti 99,9 TBq/g (HTO) oxidu v pigmentech. Protože ale na vzduchu začíná plynné tritiu okamžitě oxidovat, je nutné T2 hermeticky utěsnit do skleněných ampulek GTLS. Nejen proto, aby nedocházelo k jeho úniku, ale také aby nedocházelo k oxidaci s následkem poklesu radiační aktivity a tedy i svítivosti GTLS.

 

Z výše uvedených čísel aktivity gramu tritia v různých skupenstvích a povolených hodnot radiační aktivity je zřejmé, že celkové množství tritia v jedněch hodinkách nedosahuje ani jednoho gramu. Kdyby tam byl pouze jediný gram, tak by se cena takových hodinek pohyboval řádově v miliónech korun a v ČR by takové hodinky byly Státním úřadem pro jadernou bezpečnost ?neprodleně" umístěny do specializované laboratoře na ?hodně dlouhou" dobu. Kam by pak zavřeli jejich prodejce a nositele si netroufám odhadnout.

 

Pokud přepočteme výše uvedené údaje pro plynné tritum (T2), pak v celých hodinkách je maximálně 2,6. 10-6 g = 2,6 ?g tritia! To je ostatní tajemství všeho, co ?pohání" radiace - nesmírně malé množství látky má neuvěřitelný výkon po dlouhou dobu. Nás to může už jen lehce překvapit, ale vědcům na přelomu 19. a 20. století to doslova a do písmene zbořilo všechny tehdejší fyzikální teorie.

 

Přestože kapsle GTLS jsou skutečně miniaturní, tak při těchto nesmírně malých množstvích plynu je uvnitř kapsle ve skutečnosti podtlak. Kapsle jsou plněny na tlak zhruba 0,7 atm (ale může být menší nebo větší tlak podle modelu). Velké vojenské GTLS jsou pak plněny i na tlak až 2,5 atm. To samozřejmě zvyšuje množství plynu v daném objemu, a tedy zvyšuje svítivost GTLS., Pochopitelně hodnoty radiační aktivity jedné kapsle jsou pak mimo limit povelený pro celé hodinky (až 250 GBq na jeden zdroj GTLS!).

 

4.3.4 Čistota

Dle specifikace výrobce GTLS je čistota plynu uvnitř kapsle taková, že 94% objemu tvoří T2 a méně jak 1% objemu tvoří oxid tritia (THO). To je velmi důležité, protože znečištění plynu příměsemi může způsobit:

i) Isotopy, které vyzařují pronikavé záření ? s následkem silné vnější radioaktivity.

ii) Isotopy, které vyzařují záření ? s následkem radiačního poškozování luminiscenčního pigmentu, pojiva nebo skla kapsle.

iii) Chemické znečištění, které může poškodit luminiscenční vrstvu nebo urychlit její poškozování radiací.

 

4.4 Luminiscenční vrstva (fosfor)

 

4.4.1 Obecně o fosforu

Pro luminiscenční vrstvu v GTLS se také často používá označení fosfor (z anglického Phosphor). Pro ty standardizované se používá označení písmenem P následované pořadovým číslem, např. P-43 (s tím se znovu setkáme v kapitole 7, pojednávající o brýlích nočního vidění NVG). Myslím, že pro přehlednost je zde nutno naspat, že s chemickým prvkem fosforem (anglicky phosphorus) to nemá, kromě shody jmen, nic společného.

 

Fosfor (Phosphor) je ustálené označení pro chemické sloučeniny, které jsou schopné jevu zvaného fosforence. To znamená, že pokud jsou vystaveny energetickým částicím, jako jsou elektrony nebo fotony ultrafialového (UV) záření, tak vydávají viditelné světelné záření. Důležité ale je, že fosforeční materiál absorbovanou energii nevyzáří okamžitě, ale vyzářuje ji postupně. Podle typu materiálu se pak liší doba/prodleva do začátku emise - od nanosek..d po milisek..dy a také se liší doba celkové doby dosvitu. To může být až několik hodin.

 

Pokud je zdrojem energetických částic radioaktivní zdroj, jako je tritium v případě GTLS, pak se uvedenému fyzikálnímu jevu říká radioluminiscence. Pokud je zdrojem energie zdrojem energie foton, pak se uvedenému jevu říká fotoluminiscence.

 

Samozřejmě hodinkové GTLS nejsou jedinými produkty, kde se fosfory používají. Nejznámějšími příklady, které jsou okolo nás, jsou zářivková svítidla, úsporné žárovky, vakuové (anglicky CRT) obrazovky televizorů a monitorů. V novějších generacích přístrojů jsou to pak luminofory v plazmových obrazovkách. I LCD televizory a monitory se zatím bez nich neobejdou (zářivka je zdrojem bílého světla, tedy kromě nastupujících LED modelů). V pilotních prostorech, na které detailněji dojde v kapitole 7, se kromě už zmíněných CRT obrazovek a LCD displejů neobejdou bez fosforů ani takové speciální vojenské přístroje jako je průhledový displej HUD nebo brýle nočního vidění NVG.

 

4.3.2 Sulfid zinečnatý (ZnS)

V GTLS se používají luminiscenční fosfory na bázi sulfidu zinečnatého (ZnS). To je jeden z nejdéle používaných radioluminiscenčních materiálů.

Vlastní ZnS sice reaguje na energetické záření, ale mnohem lepších vlastností se dosáhne, pokud jsou krystaly ZnS dopovány příměsemi kovů (označované také jako aktivátory), jako jsou měď (Cu), mangan (Mn), stříbro (Ag) nebo další. Navíc jednotlivé příměsi se mohou kombinovat.

Výsledné vlastnosti fosforu jsou závislé na velikosti krystalů, typech příměsi, jejích koncentracích a velikosti nanočástic. Již zmíněné příměsi ovlivňují nejen barvu emitovaného světla ( Cu - zelená, Ag ? modrá, Mn ? oranžová, základní prvky sloučeniny ZnS také ovlivňují barvu S - fialová, Zn - modrá), ale také jas a dobu dosvitu. Přesné složení, stejně jako způsob výroby, pochopitelně zůstává obchodním tajemstvím výrobce.

Aby to nebylo tak jednoduché, tak se jako modře svítící fosfor v hodinářství používá i jiný sulfid. Sulfid vápniku a stroncia dopovaný bismutem. Chemické značení je pak (Sr,Ca)S:Bi.

 

Pozn.: Jak už řada čtenářů Chronomagu sama pokusem zjistila, fosfor uvnitř GTLS se rozsvítí i při osvícení UV světlem. Intenzita světla emitovaného ZnS je závislá na době osvitu a výkonu UV lampy. Protože ZnS je materiál s krátkou dobou dosvitu, tak po vypnutí UV lampy se jas fosforu v GTLS poměrně rychle vrátí na původní hodnoty. Detaily o vlivu UV světla na fosforové pigmenty jsou uvedeny v kapitole 5.

 

4.4.3 Jak to funguje?

Celý proces absorpce energie elektronu a její zpožděné přeměny na viditelné světlo je nesmírně složitou událostí, kterou se ve fyzice zabývá kvantová mechanika. To je super velmi složitá problematika i v případě ?jednoduchých" jednotlivých atomů. V případě více-atomových molekul jako ZnS je to ještě složitější. Ale v případě makroskopických objektů, jako jsou krystaly ZnS s příměsemi dalších kovů, je to už zcela mimo hranice toho, co se dá pochopit. V rámci tohoto článku si proto musíme vystačit s jen velmi stručným popisem.

 

Vysokoenergetická částice, jako je elektron uvolněný při radioaktivním rozpadu isotopu tritia, při dopadu na krystal (a jeho molekuly a atomy) fosforové vrstvy do něj uloží svojí energii. Část této energie ?povýší" elektrony z valenčního pásu do vodivostního pásu. Tyto pásy představují rozdílné energetické hladiny elektronů v krystalu. Elektrony ve valenčním pásu jsou pevně vázány na svém místě. A naopak elektrony ve vodivostním pásu jsou velmi pohyblivé. Jakmile jsou elektrony radiací excitovány do vodivostního pásu, začnou se pohybovat směrem ke kladně nabitému aktivátoru (příměsi Cu, Mn, Ag). Jakmile elektrony tohoto aktivátoru dosáhnou, je aktivátor excitován na vyšší energetický stav. Ten poté uvolní tuto energii excitací fotonu viditelného světla.

 

Platí zde jednoduché pravidlo: čím větší počet částic ? dopadá na krystaly fosforu, tím větší energii absorbují a tím jasnější je vyzářené světlo.

 

4.4.4 Tloušťka vrstvy

Tloušťka vrstvy fosforové vrstvy nemůže být příliš velká. Docházelo by totiž ke stínění spodních vrstev těmi horními, které by pak absorbovaly fotony vyprodukované vrstvami pod nimi. U velkých vojenských GTLS je tloušťka vrstvy maximálně 0,4 mm. Pochopitelně u miniaturních GTLS pro hodinky to bude ještě mnohem méně.

 

Protože fosfor je nanášen na skleněnou stěnu kapsle GTLS, k uchycení fosforu na sklo se používá speciální adhezní pojivo.

 

4.5 Emitované světlo

 

4.5.1 Spektrální charakteristiky emitovaného světla

Miniaturní GTLS se vyrábějí v širokém sortimentu barev - zelená, žlutá, tři odstíny oranžové, červená, bílá, dva odstíny modré, fialová, růžová.

To co lidské oko interpretuje jako jednu barvu, může ve ale ve spektrometru vypadat trochu jinak.

 

Význam těchto dat pro kompatibilitu osvitu s pilotními brýlemi nočního vidění NVG bude detailněji popsán v kapitole 8. Přesto jsou v této kapitole pro lepší představivost zobrazeny výsledky měření na spektrálním radiografu pro zelenou bravu a pro dva rozdílné odstíny oranžové.

 

I_Green.jpg

III_Orange.jpg

III2_Orange.jpg

 

 

4.5.2 Jas emitovaného světla

Jas světla emitovaného GTLS je závislý na barvě světla, rozměrech (průměr a délka) kapsle a na množství T2 (respektive plnícím tlaku).

Proto uvedu pouze jeden příklad: GTLS o vnějším průměru 1mm a délce 9,5 mm, emitující zelené světlo, o aktivitě 0,148 GBq (0,004 Ci), plnícím talku 0,66 bar, má minimální jas na počátku života 0,09 Cd/m2 = 0,026 fL (FootLambert).

 

Jas GTLS lze o 20-40% zvýšit částečným pokrytím vnějšího povrchu GLTS bílou barvou, například na dolní straně kapsle GTLS. To zvyšuje jas (odráží světlo do nezakryté části), ale na drahou stranu zrychluje proces poklesu jasu.

 

4.6 Skleněná kapsle

Protože materiály jako pryže, plasty i některé oceli jsou do určité míry propustné pro tritium, tak skladování tohoto materiálu je problém. Řešení představuje odolné laboratorní sklo. Pro světelné zdroje GTLS je také používáno speciální varné laboratorní sklo (borosilikátové sklo). To vyniká optickými parametry a jeho nízká teplotní roztažnost (zhruba 1/3 oproti normálnímu sklu) snižuje vnitřní pnutí materiálu, a tak zlepšuje jeho odolnost.

 

GTLS_02.jpg

 

Pozor, přesto je to stále sklo, a proto se při montáži GTLS na ručičky nebo ciferníky používá elastické (např. silikonové) lepidlo, které tlumí vibrace a současně vyrovnává rozdíly v teplotní roztažnosti GTLS a podkladu (ručiček nebo ciferníku).

 

Pozn.: Info pro případné domácí kutily. Výrobce z těchto důvodů rozhodně nedoporučuje používat libovolné lepidlo. Další komplikací je, že prodej GTLS je dle obchodních podmínek společnosti mb-microtec AB vázán minimální odběrem 100 kusů a podmínkou, že prodej samotných GTLS nebo komponent obsahující GLTS třetí straně vyžaduje písemný souhlas výrobce. O povolení nakládání s jaderným materiálem ani nemluvě.

 

Ve skutečnosti výroba GTLS probíhá následujícím průmyslovým způsobem. Cca 0,5 metrů (záleží na průměru) dlouhé trubice jsou uvnitř potaženy luminiscenční vrstvou fosforu, vzduch je vyčerpán a trubice je vyplněna tritiem. Tuto trubici pak CO2 laser opakovaně zatavuje a řeže na požadovanou délku krátkých trubiček.

 

4.7 Životnost

Jedním z nejčastějších dotazů na GTLS je životnost tohoto nukleárního zdroje světla.V různých podkladech a diskuzích narazit na následující možné odpovědi:

i) 20 let

ii) 12,3 roku

iii) 10 let

iv) Méně jak 10 let

 

Jaká je pravda?

Překvapivě všechny odpovědi jsou svým způsobem správné. Záleží ale na definici otázky:

 

Ano, GTLS vydrží být bezpečné 20 let, ale na jas se neptejte.

 

Ano, GTLS vydrží svíti.t minimálně 10 let. Výrobce mb-microtec zaručuje, že GTLS v mířidlech malé ruční palné zbraně (nezapomínejte, kde jsou počátky i současnost hlavního použití GTLS) budou viditelné na vzdálenost 1 metru i po 10 letech. Mb-microtec také deklaruje, že vládním odběratelům může specifický jas garantovat, pokud ho upřesní ve vládní specifikaci. Výrobce se také zavazuje, že dodané GTLS nebudou starší 12 měsíců.

 

Pokud ale budete specifikovat (jako například britské ministerstvo obrany) životnost dobou, za kterou jas poklesne na 50% originální hodnoty, tak odpověď bude pro někoho trochu překvapivá. Za těchto podmínek jsou přibližné ?životnosti" GTLS následující (podle barvy emitovaného světla):

 • Zelená: 6 let
 • Oranžová: 5 let
 • Žlutá: 7 let
 • Červená: 7 let
 • Modrá: 7 let
 • Bílá: 7 let

Protože tato informace může být pro někoho hodně šokující, tak jsem to raději opakovaně ověřil. A to jak u britského ministerstvo obrany (viz následující graf ze specifikace DEF STAN 62-4 Issue 4 z roku 1992), tak i u výrobce - společnosti mb-microtec AB.

Ostatně není náhodou, že ozbrojené sily USA požadují dle specifikace MIL-PRF-46374G provést zkoušku noční čitelnosti GTLS osvitu nejpozději 60 dní po smontování hodinek a celkovou životnost omezují na 5-10 let.

 

 

DEF_STAN_62-4_Issue_4.jpg

 

 

Velmi často se také operuje s poločasem rozpadu (= čas, kdy se 50% atomů rozpadlo v radioaktivním procesu). U tritia je to 4 500?8 dne, tedy zhruba 12,35 roku. To, že je skutečnost zhruba poloviční, je dáno řadou faktorů:

i) Radiace způsobuje narušování krystalů fosforu ZnS a pojiva.

ii) Tritium není 100% čisté ? chemické nečistoty a jejich radiace také narušují krystaly ZnS a pojivo.

 

Pozn: K pravdivosti informací na internetu. V různých diskuzích nebo ve Wikipedii se nejčastěji používá hodnoty odvozené od poločasu rozpadu tritia, tedy zhruba 12 let. Tato hodnota je zhruba u 90% všech odkazů. Překvapivě zhruba 1% odkazů použilo správná čísla . A to jak v hodinářských diskuzích, tak i na oficiálních stránkách výrobce hodinek. Samozřejmě, že se s tím nikdo nechlubí hned na titulní straně, ale správná informace tam je. Poučení pro všechny hledače na síti tedy zní: I když poměr názorů je 90:1, tak to nutně neznamená, že většina má pravdu.

 

- Konec třetí části -

 Share

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...